محاسبه کمیسیون خودرو دانلود اپ

با محاسبه مالیات
محاسبه کمیسیون
تعرفه کمیسیون برای هر طرف
مالیات ارزش افزوده
جمع کل دریافتی از هر طرف