دسته بندی قراردادها


قرارداد پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

قیمت : 900,000 - 50,000 ریال
توضیحات : پیمانکاری لوله کشی آب و فاضلاب

شرح

قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

قیمت : 600,000 - 500,000 ریال
توضیحات : قرارداد پیمانکاری لوله کشی گاز

شرح

قرارداد پیمانکاری برق کشی ساختمان

قیمت : 800,000 - 500,000 ریال
توضیحات : نصب و راه اندازی تاسیسات برق

شرح

قرارداد پیمانکاری اجرای فونداسیون و...

قیمت : 1,300,000 - 700,000 ریال
توضیحات : اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی و سقف

شرح

قرارداد پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان

قیمت : 600,000 - 500,000 ریال
توضیحات : پیمانکاری اجرای نقاشی ساختمان

شرح

قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

قیمت : 700,000 - 500,000 ریال
توضیحات : قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان

شرح

قرارداد پیمانکاری اجرای نمای ساختمان

قیمت : 1,000,000 - 600,000 ریال
توضیحات : قرارداد اجرای نمای ساختمان

شرح

قرارداد پیمانکاری اجرای طراحی و دکوراسیون داخلی

قیمت : 800,000 - 500,000 ریال
توضیحات : قرارداد طراحی داخلی و دکوراسیون

شرح

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قیمت : 600,000 - 500,000 ریال
توضیحات : پیمانکاری تخریب ساختمان

شرح

قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان

قیمت : 600,000 - 500,000 ریال
توضیحات : این فایل بهترین نمونه قرارداد موجود در رابطه مورد پیمانکاری تخریب ساختمان می‌باشد.

شرح