قرارداد پیمانکاری برق کشی ساختمان


مبلغ : 800,000 تومان
مبلغ با تخفیف : [contract_amount2] تومان