قرارداد پیمانکاری آرماتوربندی ساختمان


مبلغ : 700,000 تومان
مبلغ با تخفیف : [contract_amount2] تومان