قرارداد پیمانکاری تخریب ساختمان


مبلغ : 600,000 تومان
مبلغ با تخفیف : [contract_amount2] تومان