قرارداد پیمانکاری اجرای فونداسیون و...


مبلغ : 1,300,000 تومان
مبلغ با تخفیف : [contract_amount2] تومان